Samparkaḥ (सम्पर्कः)

Type: Books
Price: $6.00
Code:
 

Description

A collection of 10 short stories written in Samskritam by Paramba Sriyogamaya. "सम्पर्को नाम काचिदासक्तिः । सा वस्तुगता जनगता मनोगता लेखगता बा भवितुमर्हति । आसक्तेः एकपक्षः सांसारिकं सुखं तथा अपरपक्षः सुरप्रतिद्वन्द्वकं दुःखं जनयति ।" pp42

Neon CRM by Neon One
Go to top