Vātyāsāraḥ (वात्यासारः)

Type: Books
Price: $8.00
Code:
 

Description

Fourteen stories in Oriya by Sri Chandrashekhardas Varma. Translated by Dr. Narayana Dash. ".. अत्र स्थानीताः कथाः कथाकारस्य ... भाववैविध्यम् आत्मसात् कुर्वत्यः शतात् समाभ्यः प्रवहितानां पुनः शरदः शतं यावत् विस्तारयन्त्यः ..." । pp80

Neon CRM by Neon One
Go to top