Anātho'si (अनाथोऽसि)

Type: Books
Price: $12.00
Code:
 

Description

Dr. S.L.Byrappa's 'Tabbaliyu Neenade Magane’ translaed by Sri Ganapayya Holla. "गौः सर्वदेवतास्वरूपिणी इति पूजयन् काळिङ्गज्जः सा क्षीरमांसदायकं प्राणिमात्रमिति परिभावयन् अमेरिकातः प्रत्यागतः पौत्रः इत्यनयोः मौल्यसंवेदनयोः मध्ये प्रवर्तमानः सङ्घर्षः" pp297

Neon CRM by Neon One
Go to top