Palāyitaḥ caṇakaḥ (पलायितः चणकः)

Type: Books
Price: $6.00
Code:
 

Description

Story of a boy who ran away from home. Original by Gita Subbarao, translated by Dr. K. Varalakshmi. "अभावात्मकदृष्ट्या जीवने असन्तृप्तिं अनुभवन् कश्चन बालः गृहात् पलाय्य कथं विपदः सम्मुखीकृतवानिति वर्णयति । बालानां मानसिकस्थितिं दर्पाणायते च ।" pp46

Neon CRM by Neon One
Go to top