Antimapraṇāmam (अन्तिमप्रणामम्)

Type: Books
Price: $6.00
Code:
 

Description

A Mythili play written by Pandit Govind Jha and translated by Dr. Sashi Nath Jha. प्रस्तुतं दृश्यकाव्यमिदं साम्प्रतिकसामाजिकीं घटनाम् आश्रित्य विरचितमस्ति (मूलं 1972 तमे वर्षे) । काल्पनिकी यत्र कथावस्तु स प्रकरण-नामकः रूपकभेदो भवति ।" pp46

Neon CRM by Neon One
Go to top