Jīvanadṛṣṭiḥ (जीवनदृष्टिः)

Type: Books
Price: $8.00
Code:
 

Description

Fifteen short stories Sri Janardana Hegde. "..कथाः क्वचित् कल्पनाम् अश्रयन्ति । क्वचिच्च वास्तविकं प्रपञ्चम् । ... अस्मिन् कथासङ्ग्ग्रहे उभयविधाः अपि कथाः सन्ति । स्वरचिताः अप्राकाशितपूर्वाश्च । प्रायः कौटुम्बिकं जीवनं प्राधान्यम् आवहति" । pp140

Neon CRM by Neon One
Go to top