Rūpaśuddhiḥ (रूपशुद्धिः)

Type: Books
Price: $10.00
Code:
 

Description

रूपशुद्धिः (जनार्दनहेगडेमहोदयेन रचितं पुस्तकम्) - "अभिव्यक्तशुद्दौ दोषस्थानावगमनं विशेषमहत्वम् आवहति इत्यतः "रूप" गतदोषाणां ज्ञानाय अस्याः "रूपशुद्धेः" प्रणयनम् आरब्धम् .........." अध्यायानां शीर्षिकाः - रूपशुद्धिः सुबन्तेषु, अनुस्वारादयः, तिङ्न्ताः कृदन्ताः च, ल्यप्-प्रत्ययः, विभक्तिप्रकरणम्, प्रकीर्णम् (आहत्य ६ अध्यायाः, उत्तराणि च, pp109)

Neon CRM by Neon One
Go to top